REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOSTĘPU DO INTERNETU
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZARNI

§ 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Przez dostęp do Internetu rozumie się dostęp do sieci Internet za pośrednictwem łącz, których administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni oraz za pośrednictwem jej infrastruktury sieciowej – na stacjonarnych stanowiskach internetowych należących do Biblioteki oraz urządzeniach czytelników (dostęp za pośrednictwem sieci bezprzewodowej).
2. Dostęp do Internetu możliwy jest po otrzymaniu danych dostępowych (hasło).
3. Przez uzyskanie dostępu do Internetu rozumiane jest zalogowanie się (przy użyciu danych dostępnych) na stacjonarnym stanowisku internetowym lub podłączenie własnego urządzenia do sieci bezprzewodowej.
4. Użytkownik to każda osoba, która uzyska dostęp do Internetu.

§ 2.


1. Dostęp do Internetu na urządzeniu należącym do użytkownika możliwy jest wyłącz-nie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Biblioteki.
2. Pracownicy Biblioteki nie świadczą wsparcia związanego z konfiguracją bezprzewodowego dostępu do Internetu i rozwiązywaniem problemów z nim związanych na urządzeniach należących do użytkowników.
3. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
4. Jeżeli bibliotekarz uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z postanowieniami niniejszego zarządzenia, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić mu możliwości korzystania                 z komputera.
5. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.


§ 3
PRAWA UŻYTKOWNIKA


1. Prawo do korzystania z dostępu do Internetu przysługuje każdemu kto jest użytkownikiem Biblioteki.
2. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.
3. Dane dostępu można uzyskać od dyżurującego Bibliotekarza po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub jej założeniu i wpisaniu się do Rejestru odwiedzin w czytelni internetowej w Systemie Bibliotecznym Mateusz.
4. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne, do celów niekomercyjnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i odbywa się na wyłączne ryzyko       i odpowiedzialność Użytkownika.
5. Dostęp do Internetu możliwy jest jedynie w godzinach pracy Biblioteki. Długość sesji dostępu do Internetu ograniczona jest do dwóch godzin dziennie. Czas ten może być podzielony w ciągu dnia na dowolne okresy.
6. Za zgodą bibliotekarza czas korzystania może zostać przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
7. Dostęp do Internetu służy przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym. W przypadku, gdy liczba osób chcących skorzystać z dostępu do Internetu na stacjonarnych stanowiskach internetowych będzie przekraczała liczbę tych stanowisk, dyżurujący Bibliotekarze mają prawo odmówić Użytkownikowi możliwości dalszego używania stanowiska jeśli używane jest ono w innych celach (np. rozrywka itp.). Niezastosowanie się w tym wypadku do polecenia Bibliotekarza będzie mogło skutkować czasowym odebraniem możliwości korzystania z dostępu do Internetu.
8. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku możliwości korzystania z dostępu do Internetu. Biblioteka nie gwarantuje także minimalnej prędkości łącza internetowego ani dostępności wszystkich usług i aplikacji internetowych.
9. Użytkownik poza dostępem do Internetu na stacjonarnych stanowiskach internetowych ma prawo do korzystania z zainstalowanego na nich oprogramowania, pracy z materiałami zapisanymi na własnych nośnikach, zapisania tworzonych i pobieranych z Internetu danych na własnych nośnikach, wykonywania płatnych wydruków, korzystania z baz, na które licencje posiada Biblioteka.


§ 4
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik ma obowiązek chronienia swoich danych dostępowych – niedopuszczalne jest ich udostępnianie innym osobom.
2. Użytkownik ma obowiązek zwolnienia stacjonarnego stanowiska internetowego jeśli zostanie poproszony o to przez Bibliotekarza.
3. Przy stacjonarnym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
4. Zabrania się wykorzystywania dostępu do Internetu do:
a) działań naruszających ustawę o prawie autorskim;
b) przeglądanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających pornografię, sceny drastyczne, propagujące przemoc, terroryzm, rasizm itp.;
c) rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym;
d) pobieranie i rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania;
e) podszywanie się pod innych użytkowników Internetu;
f) prób uzyskania dostępu do wszystkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony;
g) prób ominięcia zabezpieczeń i systemów monitorujących;
h) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach korzystających z dostępu do Internetu;
i) dewastowanie sprzętu komputerowego należącego do Biblioteki;
j) spożywanie napojów i posiłków przy stacjonarnych stanowiskach internetowych;
k) korzystania ze sprzętu komputerowego Biblioteki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
l) korzystanie ze sprzętu komputerowego Biblioteki lub własnego sprzętu w sposób, zakłócający spokój innych użytkowników i czytelników;
m) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i jego konfiguracji należącego do Biblioteki;
n) podejmowania działań mających na celu ominięcie ograniczeń czasowych w do-stępie do Internetu;
o) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i sprzętu należącego do Biblioteki;
p) wszystkich innych działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub takich, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania do-stępu do Internetu i infrastruktury informatycznej Biblioteki.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w lokalnych lub odległych systemach komputerowych oraz wszystkie innego rodzaju straty lub nadużycia popełnione za pośrednictwem dostępu do Internetu.
6. Wykrycie działań niezgodnych z niniejszym regulaminem skutkować będzie ode-braniem użytkownikowi możliwości korzystania z dostępu do Internetu. Decyzję o odebraniu uprawnień dostępu do Internetu podejmuje dyżurujący Bibliotekarz.
7. Ruch sieciowy w bezprzewodowym dostępie do Internetu jest niezabezpieczony i może być podsłuchiwany przez innych użytkowników sieci bezprzewodowej. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku ww. zdarzeń.
8. W trakcie pracy na stacjonarnych stanowiskach internetowych użytkownik powinien na bieżąco zapisywać tworzone lub pobierane dane na własnych nośnikach. In-formacje niezapisane bądź zapisane na dysku twardym komputera ulegną skasowaniu w wyniku zakończenia pracy, zaniku zasilania itp. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego zalecenia.
9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania pracownika Biblioteki o wszystkich uszkodzeniach sprzętu lub oprogramowania w momencie ich zauważenia. Wszystkie komunikaty o obecności szkodliwego oprogramowania prosimy natychmiast przekazywać dyżurującym bibliotekarzom.
10. Po zakończeniu pracy na stacjonarnym stanowisku internetowym użytkownik zobowiązany jest pozostawić komputer w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane, jak także do wyłączenia stanowiska lub wylogowania się.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika w komputerze, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i ewentualne straty z tego wynikające.
2. Biblioteka ma prawo żądać od użytkownika wyrównania szkód, jeśli poniosła takie szkody na skutek postępowania niezgodnego z niniejszym regulaminem.
3. Niniejszy regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania obowiązujących przepisów prawa.
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
5. Skorzystanie z dostępu do Internetu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.
7. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Zatwierdził Dyrektor GBP w Czarni


Regulamin zatwierdzono dnia 29 grudnia 2021r.

 

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI

§ 1


Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek ze zbiorów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

§ 2
ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI


1. Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy zameldowani na stałe na terenie Gminy Czarnia i powiatu ostrołęckiego. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów na zasadach określonych w §4.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne i odbywa się w systemie wolnego dostępu do półek.
3. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość i miejsce stałego lub czasowego zameldowania (dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką, prawo jazdy).
4. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni, wypełnić kartę zobowiązań i złożyć na niej swój podpis.
5. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną ważną we wszystkich bibliotekach na terenie Gminy Czarnia, którą powinien:
a) okazywać zawsze przy wypożyczaniu książek,
b) potwierdzać jej ważność na każdy rok kalendarzowy.
6. Karty bibliotecznej nie należy udostępniać osobom do niej nieupoważnionym.
7. Właściciel karty bibliotecznej ponosi pełną odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżeń przez jej właściciela. Ewentualną utratę karty bibliotecznej i wydanie nowej, czytelnik powinien zgłosić do GBP w Czarni pod nr tel. 029/ 772 70 48 albo osobiście w Wypożyczalni.
8. Niestosowanie się czytelników do ustaleń zawartych w Regulaminie Wypożyczalni powoduje unieważnienie karty bibliotecznej.
9. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca stałego pobytu, zmianie szkoły lub uczelni.
10. Czytelnicy małoletni do lat 13 w celu zapisu do Biblioteki zobowiązani są stawić się z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania     z Biblioteki przez osobę małoletnią jest złożone w obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązanie małoletniego czytelnika wobec Biblioteki.
11. Młodzież od 13 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
12. Czytelnik wypełniając kartę zobowiązań zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów realizacji zadań statutowych GBP w Czarni.
13. Zapis czytelnika odbywa się w elektronicznym systemie bibliotecznym Mateusz.

§ 3
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW


1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi został powołany Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
4. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażenia zgody.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

§ 4
KAUCJE


1. Kaucje zwrotne mogą być pobierane od czytelników w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Czarnia lub powiatu ostrołęckiego,
b) przy wypożyczeniach szczególnie cennych pozycji w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości.
2. Czytelnik, który przestaje korzystać z Wypożyczalni i zamierza wycofać kaucję powinien poinformować o tym bibliotekarza co najmniej na jeden dzień przed terminem wycofania kaucji i zwrócić kartę biblioteczną.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Głównej nieodebrana kaucja przekazana jest na cele statutowe GBP w Czarni.

§ 5
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


1. Korzystający z Wypożyczalni może wypożyczyć :
a) 10 książek – na okres 1 miesiąca,
b) 5 książek w przypadku czytelników od których pobrano kaucję za książki,
c) w uzasadnionych sytuacjach o ilości wypożyczonych książek i terminie ich zwrotu decyzję podejmuje pracownik Biblioteki.
2. Wypożyczalnia może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Wypożyczalnia może żądać zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. W przypadku braku książki w Wypożyczalni, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może wypożyczyć poszukiwaną przez niego książkę.
5. Czytelnik korzystający ze zbiorów Wypożyczalni zobowiązany jest do zachowania porządku na półkach i wstawiania książek w miejsce, z którego zostały wyjęte.
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje w bazie komputerowej u dyżurującego bibliotekarza i ma prawo sprawdzić stan swojego konta oraz zgłosić ewentualne uwagi. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
7. Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza w elektronicznym systemie bibliotecznym Mateusz.
8. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i korzystaniu z katalogów komputerowych.
9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan techniczny książek przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
10. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Wypożyczalni. Na kwoty z tytułu zagubienia książki wypożyczalnia wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6
PRZETRZYMYWANE KSIĄŻEK


1. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w § 5 pkt. 1 ust. a, b Wypożyczalnia pobiera opłaty ustalone w załączniku do niniejszego Regulaminu Wypożyczalni. Za wysłanie upomnienia wypożyczalnia może pobierać opłatę aktualnych kosztów upomnienia.
2. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień przez wypożyczalnię odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, wypożyczalnia dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, lub poprzez wyspecjalizowane firmy windykacyjne.

§ 7
UWAGI KOŃCOWE


1. W pomieszczeniach przeznaczonych do udostępniania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania posiłków, głośnych rozmów, używania telefonów komórkowych.
2. Czytelnik może zgłaszać zażalenia oraz wnioski w formie pisemnej do Dyrektora GBP w Czarni.
3. W sprawach nie objętych Regulaminem Wypożyczalni decyzję podejmuje Dyrektor GBP w Czarni.
4. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu Wypożyczalni może być czasowo, a w szczególnie trudnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.


Z A Ł Ą C Z N I K
do Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni określający wysokość opłat z tytułu zniszczenia, zagubienia, przetrzymywania książek przez czytelników oraz wysokość kaucji.

I. OPŁATY ZA ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
2. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, czytelnik może dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości lub podobnej tematyce.
3. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić opłatę w wysokości równowartości książki. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, bez względu na rok wydania, Biblioteka pobiera tytułem odszkodowania kwotę w wysokości aktualnej wartości książki (woluminu), jednakże nie niższą niż:
a) 25 zł za książki z literatury popularnonaukowej, klasyki polskiej i obcej.
b) 15 zł za książki z literatury pięknej dla dorosłych,
c) 5 zł za książki dla dzieci i młodzieży.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu pozycji wielotomowej, stanowiącej nierozłączną całość pod względem treści, czytelnik wpłaca aktualną równowartość całości wg kryterium     w pkt. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo ustalić wartość zagubionej lub zniszczonej książki wg innych kryteriów niż wymienione w pkt. 2.

II. KAUCJE
Kaucje zwrotne od czytelników nie spełniających warunków określonych w § 4 pkt.1 Regulaminu Wypożyczalni pobierane są w wysokości 15 zł za każdy wolumin. W przypadku książek wartościowych bibliotekarz ma prawo do ustalenia jednorazowej kaucji zwrotnej wyższej niż wymieniona.

III. KARY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 5 pkt. 1 ust. a, b i c Regulaminu Wypożyczalni pobierana jest kara w wysokości 0,10 zł. od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Na zapłacone z tytułu przetrzymywania książek kwoty Wypożyczalnia wydaje czytelnikom pokwitowanie.
2. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia może odstąpić od naliczenia kar za przetrzymywane książki.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

I. Prawo korzystania z czytelni.

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są każdorazowo wpisywać się do „Księgi obecności”.
 3. Zgłaszający się składa u bibliotekarza dyżurnego legitymację służbową lub inny dokument z fotografią.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.

 

II. Korzystanie ze zbiorów

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz
 3. Książek przeznaczonych do korzystania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
 4. Nie pożycza się do domu książek dostarczonych z innych bibliotek.
 5. Książki wybrane z księgozbioru czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony u niego dokument.

 

III.   Porady i informacje.

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza po informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

IV. Poszanowanie książek

Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z którymi powinien obchodzić się starannie pamiętając, że jest to mienie  społeczne. Spostrzeżone uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

V. Przepisy końcowe.

 1. Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nie stosujący się do przepisów regulaminu czytelni może na mocy decyzji dyrektora biblioteki utracić prawo do korzystania z czytelni.