REGULAMIN KONKURSU SPORTOWEGO
PN. BIEG SKRZATA

CELE KONKURSU:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promowanie postawy prozdrowotnej.
 3. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
 4. Integracja lokalnej społeczności.

ORGANIZATOR I PARTNERZY:

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarnia oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pn. Bieg Skrzata, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Czarnia i Powiatu ostrołęckiego w wieku od 3 do 14 lat w trzech kategoriach wiekowych:
  a) 3–5 lat;
  b) 6–9 lat;
  c) 10–14 lat.
 2. Organizator wyznacza komisję konkursową oceniającą kolejność osób na mecie.
 3. Konkurs ma charakter promujący zdrowie oraz rekreacyjny. Organizatorzy nie mierzą czasu.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Powiatu ostrołęckiego.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu
 4. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie www oraz fanpage’ach, swojego imienia i nazwiska.
 7. Zgłoszenia w imieniu niepełnoletnich Uczestników składają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

ZGŁASZANIE DO KONKURSU:

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Określony w pkt. 1 dokument należy złożyć w terminie do 11 grudnia 2023 roku do Organizatora:
  a) pocztą na adres: Czarnia 43a, 07-431 (decyduje data wpływu zgłoszenia);
  b) przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz zgłoszeniowy wysłany drogą elektroniczną powinien zostać wypełniony, wydrukowany i zeskanowany tak, aby zawierał czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego.
  c) osobiście pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia w godzinach pracy Biblioteki.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora.
 2. Konkurs oraz ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 2023 roku w trakcie trwania IV Jarmarku Bożonarodzeniowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku niezałatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz jego numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: