Regulamin konkursu kulinarnego
NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH

 

Cele konkursu:

 1. Prezentacja kuchni lokalnej z terenu Kurpiowszczyzny.
 2. Wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów wśród mieszkańców gminy Czarnia i Powiatu ostrołęckiego.
 3. Budowanie więzi wewnątrz społeczności lokalnej.
 4. Promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki lokalnej.

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Bibliotek Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarni oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni i Filii w Surowem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z wykorzystanie produktów lokalnych z terenu Kurpiowszczyzny, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy i profesjonaliści powyżej 16 r.ż.
 3. Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu ostrołęckiego.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 6. Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest twórcą potrawy oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Biblioteki swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną potrawę.
 10. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 11. Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.
 12. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 14. Potrawy, które nie spełniają zasad uczestnictwa w konkursie nie wezmą w nim udziału.

Zgłaszanie do konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu;
 2. Określone w pkt. 1 dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia oraz Filii w Surowem pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy, pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu zgłoszenia) lub przesłać adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną powinny zostać wypełnione, wydrukowane i zeskanowane tak, aby zawierały czytelny podpis uczestnika.
 3. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w czasie konkursu, chyba że Organizator podejmie decyzję o dopuszczeniu pracy do konkursu.
 4. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów:
  a) walory smakowe;
  b) wykorzystanie produktów regionalnych;
  c) jakość wykonania;
  d) oryginalność;
  e) estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania.

Przebieg konkursu i nagrody konkursowe:

 1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na wyznaczone miejsce przez organizatora (plac przy kościele w Czarni).
 2. Sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania dań konkursowych oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 3. Oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród konkursu odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 roku z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową, podczas trwania imprezy plenerowej ,,Niedziela na wsi”.
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora.
 5. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona w trakcie trwania imprezy oraz opublikowana również w ciągu 7 dni na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u na Facebooku.
 6. Organizator przyzna dwie główne nagrody oraz jedno wyróżnienie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wręczonych nagród ze względu na poziom wykonanych potraw oraz liczbę zgłoszonych prac do konkursu.

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory miedzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku nie załatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz jego numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: