Regulamin konkursu plastycznego

,,Najpiękniejsza pisanka Wielkanocna 

 

Cele konkursu:

 1. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Wielkanocą.
 2. Kształtowanie postaw twórczych oraz kreatywności, innowacyjności i śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań.
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów.
 5. Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni Filia w Surowem, Surowe 193, 07-431 Czarnia (zwana dalej Organizatorem).
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarnia oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni i Filii w Surowem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pn. ,,Najpiękniejsza pisanka Wielkanocna”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Formy wykonania

 1. Konkurs dotyczy wykonania pisanki wielkanocnej.
 2. Forma pisanki, biorącej udział w konkursie, powinna być przestrzenna, technika wykonania dowolna.
 3. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematyką i ideą konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci klas 0 - III oraz z grup przedszkolnych w wieku od 5 lat z terenu Gminy Czarnia.
 3. Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników składają rodzice/opiekunowie prawni. Są także ich przedstawicielami we wszystkich kwestiach związanych z niniejszym Regulaminem i udziałem w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Surowem 193, 07-431 Czarnia.
 5. Do każdej pracy Konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
 6. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 7. Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem dzieła oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie www oraz fanpage’ach, swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 10. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieopublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 11. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 12. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 13. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 14. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 16. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, t.j.:
 17. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 18. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
 19. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 20. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni Filii w Surowem.
 21. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa w konkursie nie wezmą w nim udziału.

Zgłaszanie i ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać wraz z formularzem zgłoszeniowym, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy oraz pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu pracy).
 2. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy załączony do regulaminu.
 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 1. Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej, chyba że Organizator podejmie decyzję o dopuszczeniu pracy do konkursu.
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac według następujących kryteriów:
 4. zgodność pracy z tematem;
 5. jakość wykonania;
 6. samodzielność w wykonywaniu pracy;
 7. oryginalność i pomysłowość autora;
 8. walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;
 9. dodatkowe punkty mogą zostać przyznane za pracę nawiązującą tematycznie lub sposobem wykonania do tradycji regionu kurpiowskiego.
 10. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 11 kwietnia 2022 roku.
 11. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana również w ciągu 7 dni na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u na Facebooku.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz rodziców/opiekunów Uczestników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni Filia w Surowem, Surowe 193, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku niezałatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu, w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz jego numer telefonu: 516 123 245.


Formularz zgłoszeniowy
DO KONKURSU ,,NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA’’

Imię i nazwisko:

 

Adres zamieszkania:

 

Wiek uczestnika/klasa:

 

Pełna nazwa i adres szkoły:

 

Numer kontaktowy:

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..

Miejscowość i data

 

 

 

…………………………………………………………..

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni Filia w Surowem, Surowe 193, 07-431 Czarnia,
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Bartoszem Mendykiem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Dyrektorem GBP w Czarni – Dorotą Jolantą Młynarską – za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu.
 4. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.
 5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu. Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek oraz pracę konkursową wybranych uczestników w Konkursie, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz jej fanpage’ach w mediach społecznościowych.
 6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą przekazywane poza EOG.